Κάθε χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού αυτού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτής. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Ωστόσο δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιροποίησή τους.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία ή στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή να παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα των διαχειριστών της ιστοσελίδας ή τρίτων.

Ευθύνη σε περίπτωση μη λειτουργίας της ιστοσελίδας

Οι διαχειριστές του διαδικτυακού του τόπου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του χωρίς ωστόσο να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή η λειτουργία των διακομιστών (servers) που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Οι διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Για οποιαδήποτε χρήση περιεχομένου της ιστοσελίδας οφείλετε να επικοινωνείτε με τους διαχειριστές αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση <…> προκειμένου για τις απαραίτητες άδειες.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην παραβιάζουμε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά και γενικότερα δικαιώματα τρίτων (π.χ. το δικαίωμά τους στην προσωπικότητα, προσωπικά δεδομένα, κ.ο.κ.). Εάν ωστόσο θεωρείτε ότι περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παραβιάζει κάποιο δικαίωμά σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αμέσως στην ηλεκτρονική διεύθυνση <…> προκειμένου να απομακρύνουμε το σχετικό υλικό.

Προσωπικά Δεδομένα

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας και τα οποία συμπληρώνουν οι χρήστες αυτοβούλως κατά την επίσκεψή τους σε αυτήν διέπονται από τον ελληνικό νόμο και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προσωπικών δεδομένων. Η δε συλλογή τους γίνεται για λόγους ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας και συνεπώς με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τους τεκμαίρεται και η συγκατάθεσή τους για την σχετική ενημέρωση. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να αποσύρουν την συγκατάθεσή τους αυτή ανά πάσα στιγμή εφόσον μας το γνωρίσουν εγγράφως καθώς επίσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους όποτε επιθυμούν αφού μας το γνωρίσουν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση <….>.

Οι χρήστες/μέλη μπορούν σύμφωνα με το Ν. 2472/97 να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση <…>.

Υπερσύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους(hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites),οι οποοι δεν ελέγχονται από τους διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι διαχειριστές της δικής μας ιστοσελίδας για τους όρους χρήσης ή για οποιαδήποτε ζημία σχετίζεται με την χρήση των ιστοσελίδων τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση της συγκεκριμένη ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.