Διαφάνεια

1.Υπήρξε ο συντάκτης του νόμου 4304/2014 με τον οποίο τροποποιήθηκε όλο το πλαίσιο της χρηματοδοτήσεως πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων.

Στόχος ήταν :

– Η διαφάνεια μέσα από τηνάμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση του κάθε πολίτη (στους ετήσιους ισολογισμούς των κομμάτων, στηνετήσια τους χρηματοδότηση, στούψος και γενικότερα στις συμβάσεις δανείων, στις εκθέσεις ΕπιτροπήςΕλέγχου)
– Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
– Ο συνεχής έλεγχος των οικονομικών όσων δικαιούνται χρηματοδότηση κι όχι μόνον κατάτις 25-30 ημέρες πριντην προεκλογική περίοδο.
– Η αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου για να πάψουν οι βουλευτές να είναι πλειοψηφία.
– Η διακίνηση όλων των χρημάτων μέσα από 1 τραπεζικό λογαριασμό για βουλευτές και 3 τραπεζικούς λογαριασμούς για κόμματα.
– Η καταγραφή του συνόλου των εισφορών που δίδουν και δέχονται. οι δικαιούχοι χρηματοδότησης, ακόμα και αυτών που δεν είναι χρηματικές.
– Κατάργησηχρήσης ανώνυμωνκουπονιώνγια δωρεές προς πολιτικά κόμματα

2. Σχέδιο Νόμου για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

– Καταγραφή όλων των ΜΚΟ σε ηλεκτρονικό αρχείο ελεύθερα προσβάσιμο από όλους,
– εποπτεία και λογοδοσία των ΜΚΟ,
– σύσταση διεύθυνσης ΜΚΟ Πολιτών,
– σύσταση θέσης Εθνικού Εισηγητή,
– διασύνδεση κρατικής χρηματοδοτήσεως με εποπτεία-λογοδοσία,
– υιοθέτηση Χάρτας λογοδοσίας,
– φορολογικά κίνητρα και
– ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό

Το νομοσχέδιο ετέθησε διαβούλευση αλλά δεν ψηφίσθηκε λόγω κυβερνητικής αλλαγής